Algemene voorwaarden

Kado en Zo – Gestelsesteenweg 23 – 2450 Meerhout

0485 89 83 54 – info@kadoenzo.be – BE 0895 409 968

1. Algemene bepalingen

De website van ‘Kado en Zo’, www.kadoenzo.be, te Gestelsesteenweg 23 in Meerhout, biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit de webwinkel online aan te kopen. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke bestelling geplaatst via www.kadoenzo.be. Bij het plaatsen van een bestelling via de website moet de Koper deze voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze voorwaarden.

De algemene voorwaarden worden op de website duidelijk beschikbaar gesteld voor de klant voor de verkoop op afstand gesloten wordt.

‘Kado en Zo’ behoudt zich het recht deze voorwaarden op ieder ogenblik en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen en/of aan te vullen voor toekomstige overeenkomsten. Op lopende overeenkomsten gelden de voorwaarden die van toepassing waren op het moment dat de overeenkomst tot stand kwam.

2. De prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de klant te dragen taksen of belastingen.

Leveringskosten worden apart vermeld bij het afrekenen.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

3. Aanbod

De omschrijving van de producten op de website wordt met grote zorg opgesteld. Toch is het mogelijk dat de informatie onvolledig of niet helemaal correct is. Vergissingen of fouten in het aanbod binden de Verkoper niet. De Verkoper is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie betreft slechts gehouden tot een middelenverbintenis. De Verkoper is in geen geval aansprakelijk in geval van materiële fouten, zet- of drukfouten.

Bij vragen of twijfel over het aanbod, aangaande uitzicht, afmetingen, materiaal, de prijs, de beschikbaarheid of de leveringstermijn vragen we de koper om steeds vooraf contact op te nemen met ‘Kado en Zo’ via info@kadoenzo.be voor het overgaan tot de aankoop.

 Het online aanbod geldt zolang de voorraad strekt. De verkoper kan dit aanbod steeds aanpassen of intrekken bv bij uitputting van de voorraad. De Verkoper kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product.

4. Online aankopen

Een product aankopen doet u door het eerst toe te voegen aan uw winkelmandje. Wanneer u de gewenste producten aan uw winkelmandje hebt toegevoegd, kan u inloggen of registreren door uw contactgegevens, facturatiegegevens en leveringsgegevens in te voeren. Daarna kan u een betaalmethode kiezen en vervolgens de betaling uitvoeren. Wanneer de betaling is uitgevoerd, zal je een pagina krijgen waarop je bestelnummer zichtbaar is. Van zodra de betaling bevestigd wordt is uw aankoop definitief. 
Betalen kan via Bancontact.
Eventuele onjuistheden in de facturatie dienen door de klant direct aan  ‘Kado en Zo’ gemeld te worden, zodat we het bedrag kunnen corrigeren.

Let op: minderjarigen (onder 18 jaar) mogen niet tot de aankoop overgaan, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd.

‘Kado en Zo’ is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.

5. Levering en klachten

Verzending:

Bestellingen worden geleverd in België.

Gratis verzending in België vanaf € 50.

Pakketjes afhalen kan na afspraak met de verkoper via info@kadoenzo.be. Deze afspraak zal plaatsvinden tussen 1 à 5 werkdagen na de bestelling.

Duid bij het afsluiten van je winkelmandje wel de correcte uitvoering van je pakketje aan.

De levertermijnen zijn slechts een aanwijzing van de geschatte levertijd en zijn dus niet bindend. Vertragingen kunnen in geen enkel geval aanleiding geven tot het verbreken van de overeenkomst. Er worden nooit schadevergoedingen betaald aan de Koper voor het laattijdig leveren van een product.

De bestellingen worden geleverd door B-Post op het adres opgegeven door de Koper, de juistheid van dit adres is de verantwoordelijkheid van de Koper.

Was je niet thuis toen de postbode je pakje ging leveren? Dan steekt de postbode een afwezigheidsbericht in zijn brievenbus. De bestemmeling kan het pakje dan in het à dichtstbijzijnde postkantoor afhalen.

Haalt u het pakje niet tijdig af, dan wordt het naar ons terug opgestuurd. Deze extra kost wordt u dan aangerekend.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld worden binnen de zeven dagen gemeld aan ‘Kado en Zo’, www.info@kadoenzo.be. Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door ‘Kado en Zo’ was geboden.

6. Terugzenden en ruilen

Terugzenden:

In het kader van de verkoop op afstand aan consumenten die binnen het toepassingsgebied vallen van de Wet van 6 april 2010 heeft de consument het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de veertien kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering.

In geval de consument zich op deze mogelijkheid beroept, moet hij de goederen en de verpakking op eigen risico en kosten, in originele, onbeschadigde en ongebruikte staat terugsturen naar ‘Kado en Zo’, Gestelsesteenweg 23, 2450 Meerhout. Deze retourzending moet gemeld worden binnen de vijf werkdagen na levering aan info@kadoenzo.be  met vermelding van het bestelnummer. De producten moeten in dit geval binnen de veertien dagen na levering terug overhandigd of verzonden worden aan de Verkoper. De kosten van deze retourzending zijn ten laste van de Koper.

Enkel artikelen die zich in de originele en onbeschadigde verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en de factuur of het aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

Volgende zaken zullen in geen geval worden teruggenomen:

 • boeken en goederen met een beperkte houdbaarheidsdatum;
 • Onvolledige beschadigde of bevuilde artikelenartikelen waarvan de verpakking beschadigd werd;
 • artikelen in solden;
 • artikelen waarvan we vermoeden dat ze reeds gebruikt werden of bij vermoeden van schade, aangebracht door schuld van iemand anders dan de verkoper of de leverancier van het artikel.

Na ontvangst van het retourpakket ontvangt de Koper het aankoopbedrag, exclusief eventueel betaalde verzendkosten binnen de 14 dagen terug op zijn rekening.

Ruilen:

Ruilen is mogelijk. Stuur dan een email naar info@kadoenzo.be , vermeld je naam, ordernummer en reden van de retour.

De aangekochte artikelen kunnen binnengebracht worden, maar dit moet binnen de 7 kalenderdagen, op vertoon van bestelbon en/of aankoopbewijs. Hier passen we ook volgende voorwaarden toe. 

Enkel artikelen die zich in de originele en onbeschadigde verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen kunnen worden teruggenomen.

Volgende zaken zullen in geen geval worden teruggenomen:

 • boeken en goederen met een beperkte houdbaarheidsdatum;
 • Onvolledige, beschadigde of bevuilde artikelenartikelen waarvan de verpakking beschadigd werd;
 • artikelen in solden;
 • artikelen waarvan we vermoeden dat ze reeds gebruikt werden of bij vermoeden van schade, aangebracht door schuld van iemand anders dan de verkoper of de leverancier van het artikel.

Na ontvangst van het retourpakket ontvangt de Koper het aankoopbedrag, exclusief eventueel betaalde verzendkosten.

7. Garantie

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument een aantal wettelijke rechten. De wettelijke garantietermijn van twee jaar is onverkort geldig vanaf de datum van levering.

Gebreken die veroorzaakt worden door ongelukken, nalatigheid of verkeerd gebruik (door de gebruiker zelf of door derden), vallen niet onder de garantie.

De aangekochte artikelen en geleverd bij de klant, waarover door de klant gebreken worden gemeld, dienen terugbezorgd te worden aan ‘Kado en Zo’. Vervolgens neemt ‘Kado en Zo’ contact op met de leverancier van deze producten. De leverancier beslist vervolgens of er al dan niet een gebrek bestaat dat binnen de garantie valt. Als dit niet zo is, worden de producten terug aan de koper bezorgd. Voor onze leverancier Flawed bedraagt de termijn 6 weken na aankoopdatum.

De volledige verantwoordelijkheid over het pakketje valt in handen van de Koper vanaf het moment dat hij (of een door hem aangewezen persoon) de producten fysiek in zijn bezit heeft gekregen. ‘Kado en Zo’ kan niet aansprakelijk gesteld worden voor beschadiging, diefstal of verlies tijdens het verzenden van het pakketje.

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.

8. Herroepingsrecht

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij ‘Kado en Zo’.

De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant ‘Kado en Zo’, info@kadoenzo.be  op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen.

Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan ‘Kado en Zo’ heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan ‘Kado en Zo’, Gestelsesteenweg 23, 2450 Meerhout. De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant.

Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt ‘Kado en Zo’ zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal ‘Kado en Zo’ alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, exclusief de standaard leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat ‘Kado en Zo’ op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kan ‘Kado en Zo’ wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de Klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.

Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Klant voor een andere wijze van levering dan de door ‘Kado en Zo’ geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald.

 ‘Kado en Zo’ betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

De Klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor:

 • Afgeprijsde artikelen
 • De levering van goederen met een beperkte houdbaarheid
 • Boeken en tijdschriften

 9. Eigendomsrecht

De goederen blijven eigendom van ‘Kado en Zo’ tot de volledige kostprijs, inclusief alle verzend- en eventueel andere kosten betaald zijn.

10. Privacy

Door een bestelling te plaatsen bij  ‘Kado en Zo’ via de website, staat de Koper toe dat ‘Kado en Zo’  de persoonsgegevens verwerkt en gebruikt voor administratie, beheer van de bestellingen, leveringen, facturatie en nieuwsbrieven. We respecterende privacy van alle gebruikers van onze website en gaan zorgzaam om met de vertrouwelijke gegevens die worden verstrekt door de Koper.  ‘Kado en Zo’ handelt hierin volgens de Belgische wet van 1992 over de bescherming van de privacy en de verwerking van persoonlijke gegevens.

‘Kado en Zo’ draagt zorg voor deze persoonlijke gegevens en zorgt voor een gepast administratief veilige opslag van de gegevens. De gegevens van klanten worden nooit doorgegeven aan derden, tenzij de wet dit nodig acht.

In bepaalde omstandigheden is ‘Kado en Zo’ verplicht om de persoonsgegevens van de klant door te geven. Dit komt voor indien de wet, de regelgeving of een juridische procedure ‘Kado en Zo’ hiertoe verplicht of wanneer zij hiertoe verzocht wordt door overheidsinstanties in het kader van acties ter handhaving van de wet of indien ‘Kado en Zo’ van mening is dat het noodzakelijk is om deze persoonsgegevens van de klant door te geven om schade of financiële verliezen te voorkomen, en dit in het kader van een onderzoek naar fraude of andere illegale activiteiten.

De klant heeft het recht om zijn gegevens op elk moment in te kijken en eventueel te corrigeren.

11. Geldigheid

Indien een bepaling van deze voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door ‘Kado en Zo’ om één van de in deze voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

12. Bewijs

De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

13. Recht

Het Belgisch recht is van toepassing in de relatie tussen de Koper en ‘Kado en Zo’ De Belgische rechtbanken zijn exclusief bevoegd in elk geschil.

14. Eigendomsrecht

De goederen blijven eigendom van ‘Kado en Zo’ tot de volledige kostprijs, inclusief alle verzend- en eventueel andere kosten betaald zijn.

Geen enkel gegeven of foto’s van onze site mag gekopieerd of gebruikt worden zonder onze uitdrukkelijke toestemming.

15. Gebruik van cookies

Tijdens een bezoek aan de Website kunnen “cookies” op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een Website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer een website wordt geraadpleegd. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

Er wordt enkel gebruik gemaakt van “first party cookies”. Dit zijn technische cookies die gebruikt worden door de bezochte site zelf en die tot doel hebben de site optimaal te laten functioneren.

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Door gebruik te maken van de Website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

16. Homeparty

Tijdens de homeparty wordt er een deel van het assortiment gepresenteerd. Deze artikelen kan je bestellen en onmiddellijk contant of met Payconiq betalen. Vooraf wordt alles door ‘Kado en Zo’ zorgvuldig nagekeken en verpakt. Deze worden na 1 à 2 weken bij de gastvrouw geleverd.  De gastvrouw is vanaf nu verantwoordelijk voor het verdelen van de bestellingen en zorgt ervoor dat deze volledig en onbeschadigd toekomen. Schade of onvolledigheid die berokkend zijn tijdens het leveren van gastvrouw naar klant zijn niet ten koste van ‘Kado en Zo’.

Ruilen is mogelijk. Stuur dan onmiddellijk na ontvangst een email naar info@kadoenzo.be , vermeld je naam, ordernummer, locatie homeparty en reden van de retour.

De aangekochte artikelen kunnen binnengebracht worden, maar dit moet binnen de 7 kalenderdagen, op vertoon van bestelbon en/of aankoopbewijs. Hier passen we ook volgende voorwaarden toe. 

Enkel artikelen die zich in de originele en onbeschadigde verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen kunnen worden teruggenomen.

Volgende zaken zullen in geen geval worden teruggenomen:

 • boeken en goederen met een beperkte houdbaarheidsdatum;
 • Onvolledige, beschadigde of bevuilde artikelenartikelen waarvan de verpakking beschadigd werd;
 • artikelen in solden of laatste stuks;
 • artikelen waarvan we vermoeden dat ze reeds gebruikt werden of bij vermoeden van schade, aangebracht door schuld van iemand anders dan de verkoper of de leverancier van het artikel.

Na ontvangst van het retourpakket ontvangt de Koper het aankoopbedrag, exclusief eventueel betaalde verzendkosten.